Logo Kobi Çözümleri

Navigator Smart

Navigator Smart çözümü ile verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilirsiniz.

Navigator Smart'ın LOGO ERP programı ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile sistemdeki bilgilere online ulaşabilir, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilir, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel'de de oluşturabilirsiniz.

Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım, du­rum ve karşılaştırma tab­lo­la­rı ile gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin; sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı, si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)

Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.

Özellikler

 • 32 bit ve 64 bit Desteği
 • Özetten detaya analizler (Drill Down/Drill-Up)
 • Zamanlanmış görevler (Otomatik Rapor Günceleme, Rapor Postalama, Veri Kontrol vb.)
 • Konsolidasyon
 • Hazır sorgu modelleri
 • Hazır rapor şablonları
 • Hazır saklı yordamlar (Stored Procedure)
 • Özel yazılacak saklı yordamları
 • Kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme
 • Farklı veri kaynaklarından veri alma
 • Gelişmiş filtrelendirme ve rapor yetkilendirme imkanı
 • İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) özellikleri
 • Veri ambarı oluşturabilme

Logo muhasebe programları ile entegre çalışan SQL databasede yer alan verilerinizi excel programından kolayca sorgulamanızı sağlayan navigator eklentisi ile şirketiniziz ihtiyaç duyduğu tüm raporları zahmetsizce alabilirsiniz. Logo programında kayıtlı olan bilgilerinize Excel programı ile ulaşıp tablolar, pivot tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Logo navigator programı hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Ürünler

Modüller & Çözümler

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu