Logo Destek

Logo versiyon değişimi notları 2.48

 

Maliyetlendirme servisi,Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma(Cost),Malzeme Fiyat Güncelleme,Dönem Kapatma ve Dönem Geri Alma işlem filtrelerine "Malzeme Marka Kodu" filtresi eklenmiştir logo go 3 logo tiger 3 ve logo enterprise sürümlerinde geçerlidir

Reçete satırlarında alt birim üzerinden tanımlanan girdi satırlarının birimleri ürün reçete ağacında ana birimden listeleniyordu, girildiği şekilde listelenmesi sağlandı.

Ürün reçetelerine Özel Kod 2 alanı eklenmiştir. Ürün reçete raporları ve işlemlerine Özel Kod 2 filtresi eklenmiştir.

 

Üretim emri durum bilgisi başlamadı konumuna getirildiğinde güncel malzeme fişleri için çıkan uyarı mesajı, üretim kontrol parametrelerine eklenen "Üretim emirleri başlamadı statüsüne getirildiğinde güncel malzeme fişleri" parametresine göre gelmesi sağlanmıştır.

Logo go 3 ,logo tiger 3, logo start Başlamadı durumundaki üretim emirlerinin yeni döneme devredilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda devir işlemi filtrelerinde yer alan devredilecek bölümler seçeneklerine "(11) Üretim" seçeneği eklenmiştir.

"Kontrol edildi işareti koy" seçeneği ile italik karakterde gösterilen kayıtların bold yazı karakterinde görünmesi sağlanmıştır.

Fatura içerisine F9-İrsaliye Aktar seçeneği ile birden fazla irsaliye aktarıldığında faturadaki özel kod ve yetki kodu alanları boş dahi olsa irsaliyeden bu alanların doldurulmaması ve değişmemesi sağlandı. Fatura içerisine tek bir irsaliye aktarıldığında bu alanlar irsaliyeden aktarılacaktır.

e-Fatura işlemlerinde fatura tipi "SGK" olan fatura satırlarında tevkifat ve ötv istisna ek vergi uygulanan malzemelerle işlem yapılabilmesine izin verilerek e-Fatura tipi "SGK" olan faturalarda Kdv muafiyet kodlarında özel matrah ve istisna muafiyet kodlarının seçilebilmesi sağlandı.

Satınalma parametrelerinde bulunan “İrsaliye tarihi ay bilgisi fatura tarihi ay bilgisinden farklıysa” parametresinin, ithalat operasyon fişlerini kapsamaması sağlandı.

Cari hesap devir parametreleri seçeneklerine Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz) ve Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) seçenekleri eklenmiştir.

Leasing işlemine bağlı olarak oluşturulan satınalma sözleşmesi onaylandığında otomatik olarak sabit kıymet kaydının oluşması sağlanmıştır. Sözleşme onaylandıktan sonra sözleşmeye değiştir ile girildiğinde satır üzerinde F9-Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir Seçeneği aktif olmakta ve otomatik olarak oluşan sabit kıymet kaydı değiştirilebilmektedir.

Teminat bordroları teminat mektup bilgileri alanındaki komisyon oranındaki virgülden sonraki hane sayısı 3 karaktere çıkarılmıştır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi tek düzen hesap planında hesapların bakiyelerine, açılış fişi tutarlarının da dahil edilmesi sağlanmıştır.

Kasa işlemleri Gider Pusulası fişinde yer alan adı/soyadı alanı iki ayrı alana dönüştürülmüş ve sahış firmaları için işlem yapıldığında cari hesap kartına yer alan adı / soyadı bilgilerinin bu alanlara otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. Muhtasar beyannamesi ödemeler tabına da bu şekilde yansımaktadır.

Sys Firma tanımları detaylarında yer alan "Mali Müşavir" sekmesinde YMM ve Tam Tasdik Sözleşmesi Bilgileri Kısmına 3 Yeni alan Eklenmiştir:Oda Sicil No, TC Kimlik No ve Vergi Numarası. Bu alanlara girilen değerlerin beyanname programı form Ba/Bs düzenleme bilgilerinde yer alan YMM bilgileri alanlarına otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.

Kar zarar ve bilanço tablosuna kapanış fişi filtresi eklenmiştir.

Logo go 3 ,logo tiger 3, logo start Firma kopyalama sonrası oluşan yeni firmaya devir işleminde muhasebe devrinin kart kodu üzerinden yapılması sağlanmıştır.Devir parametreleri filtrelerine "Muhasebe hesap kart eşleşmesi : kart referansı üzerinden / kart kodu üzerinden." seçeneği eklenmiştir.

Muhasebe fişleri browser filtrelerine smm mahsubu oluştur işlemi ile oluşan mahsup fişlerinin listelenmesi için "mahsup tipi" filtresi eklenmiştir.

Bilanço ve Kar Zarar Tablosu'nde bulunan "Fiş Listeleme" filtresine düzenleme tarihine göre seçeneği eklenmiştir.

Muhasebe parametrelerine "Muhasebe Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü" seçeneği eklenmiştir.

Kullanıcı yetkileri dağıtım fişi ve millileştirme fişi değiştir yetki ağacı altına muhasebeleştirilenler yetkisi eklenmiştir.

Logo go 3 ,logo tiger 3, logo start Cari hesap devir filtresi seçeneklerine 'Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile cari hesap devrinin ödeme tahsilat üzerinden ticari işlem grubuna göre yapılabilmesi sağlanmıştır.

Mali Müşavir Plus İşletme Defteri Hesap Planı kart tanımına "Defter Kolon No" alanı ve İşletme defteri (Gelir-Gider)raporu filtrelerine "Defter Kolon No" filtresi eklenmiştir.

Mali Müşavir Plus ürünündeki mükellef tanımı ekranına; "T.C. Kimlik No", "Sözleşme No", "Defter Tasdik No" alanlari eklenmiştir.

Go 3 Sistem İşletmeni'nde firmaya tanımlanan adres ve telefon bilgilerinin, Mali Müşavir Plus ürünü mükellef tanımına firma bağlantısı seçimi ile otomatik gelmesi sağlanmıştır.

İşletme defterindeki mükelleflerin MM yönet kullanıcı yetki kodlarına mükellef tanımı eklenmiştir.

Mali Müşavir Plus programında ki mükellef tanımı penceresine oda raporu için gerekli alanlar eklenerek güncelleme yapılmıştır.

Mali Müşavir Plus ürününde serbest meslek makbuzunda mükellef seçimi yapılmadan veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Mmplus ürünü içerisindeki Serbest Meslek Defteri raporunda standart alanlara gelir ve gider fişi kdv oranı alanı eklenmiştir.

Mali Müşavir Plus ürünündeki Serbest Meslek Defteri raporu standart alanlarına "Gider Fişi Belge No" alanı eklenmiştr.

ORDCALC fonksiyonu ile siparişin brüt tutarlarının raporlanabilmesi için "Unit" parametresine "5.Yerel para birim brüt tutar" ve "6.Raporlama dövizi brüt tutar" işlevleri eklenmiştir.

Go3 ürününde arayüz uyarlama özelliği kullanılarak malzeme kartındaki boyut bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanıyordu.Düzeltildi.

Sipariş bağlantılı ithalat operasyon fişlerinde millileştirme yapılmadan devir yapıldığında yeni dönemde ambar toplamları hatalı oluşuyordu,düzeltildi.

Malzeme kartları üzerindeki sağ tuş menüden ulaşılan malzeme hareketleri browserında birim fiyat ile birim fiyat net alanları arasında hesaplamadan kaynaklı kuruş farkı oluşuyordu ,düzeltildi.

Malzeme kartı üzerinden ulaşılan Malzeme Hareketleri ekranındaki fişlere incele ile girildiğinde formlar arayüz uyarlamalar olmadan açılıyordu,düzeltildi.

Üretim emrine bağlı güncel sarf fişinde seri/lotlu malzeme varsa üretim emri numarası silindiğinde uyarı mesajı veriyordu.Uyarı mesajının verilmesi engellenerek seri lot bilgisinin silinmemesi sağlanmıştır.Fason üretim ve üretim emrinde seri/lot rezervasyon checkbox işaretli ise uyarı mesajı vermektedir.

Ambar transfer fişinde, seri/lot takipli malzeme girişi yapıldıktan sonra değiştir ile giriş yapılarak seri/ lot takipli malzeme satırı silinmek istendiğinde uyarı mesajı alınıyor ve satır silinemiyordu.Uyarı mesajı alınmadan satırın silinmesi sağlanmıştır.

Malzeme virman işleminde aktarılan ve aktarılacak malzeme kodlarının aynı olması durumunda "Aktarılan ve Aktarılacak malzeme farklı olmalıdır!" uyarısının alınıp işlemin kaydedilememesi sağlanmıştır.

Logo go 3 ,logo tiger 3, logo start Duran varlık yönetimi işlemler menüsünde yer alan TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması işlemi ile oluşan TFRS düzeltme mahsup fişine, TFRS amortisman tablosu muhasebe kodlarında tanımlanan masraf merkezleri ve proje kodlarının yansıması sağlanmıştır.

Devir fişi ile giriş yapılan sabit kıymetler için otomatik oluşan veya sağ tuş sabit kıymet kaydıyla ilişkilendirme işlemiyle oluşturulan sabit kıymet kayıtlarının, devir fişi veya fiş satırı silindiğinde silinmesi sağlanmıştır.

Satınalma faturası satırında sabit kıymet kaydıyla ilişkilendir işlemi yapıldığında açılan pencerede girilen kayıt kodu ve açıklama alanının girilen değerlerle kaydedilmesi sağlanmıştır.

Toplu amortisman hesaplama işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

Ürün reçetelerine arayüz uyarlama özelliği eklenmiştir.

Üretim emri üzerinde toplu basım yapıldığında işlem yapılan kayıtlar LG_XXX_PRODORD tablosundaki PRINTCNT alanının artırılarak güncellenmesi sağlanmıştır ve bu işleme bağlı olarak yazdırma sayısı ibaresinin doğru bir şekilde gelmesi sağlanmıştır.

Üretim emri kilitlendikten sonra gerçekleşen miktar girişi işlemlerinin yapılmaması sağlanmıştır.

Fason üretim emirlerinde girdi satırlarında seri/lot giriş hareketlerinin listelenmesi için Üretim Kontrol Parametrelerine "Üretim Emri (Fason) Çıkış İşlemlerindeki Seri/Lot Seçimlerinde Giriş İşlemlerinin Cari Hesabı Dikkate Alınmasın : Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

Üretim emri browser ekranında kapandı durumundaki üretim emirleri seçilmek istendiğinde "kapandı durumdaki üretim emirleri seçilemez" uyarısı alınıyordu, uyarı alınmadan seçilebilmesi sağlandı.

Talep fişi satınalma sipariş fişine aktarıldığında karma koliye ait alt satırlar sipariş satırlarına gelmiyordu,düzeltildi.

Sipariş fişlerine F9-İndirim Uygula işlemi yapıldığında malzeme satırında seçili olan satış elemanı kodu bilgisi indirim satırına yansımıyordu, düzeltildi.

Sipariş form tasarımlarında (satınalma/satış) KDV'siz Toplam (İD) ve KDV Toplamı (İD) alanları var olan bir tasarımda hatalı çalışıyordu, düzeltilerek doğru değerlerin gelmesi sağlandı.

Satış siparişi üzerinden "Üretim Emri Oluştur" seçeneği ile açılan üretim emri fişi kaydedildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

İrsaliye üzerinden faturalama işleminde fiş numarası değiştirilerek kaydedilmesine rağmen oluşan fiş numarası şablondan değer alıyordu,düzeltildi.

İrsaliye veya fatura içerisine sipariş aktarımlarında kullanıcının bölüm yetkisinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.

Emanet malzeme sevk işleminde türü kağıt olan irsaliyeler için sevkiyat hesabı ve adresi alanlarının açık gelmesi sağlanmıştır.

Cari hesap kartında genel indirim oranı tanımlı olduğunda satış irsaliyesinde başlıkta seçili olan satış elemanı bilgisi genel indirim satırına yansımıyordu, düzeltildi.

İrsaliye ve faturalar üzerinde kilitleme işlemi yapıldığında farklı bir fiş üzerine konumlanılıyordu, düzeltildi.

Sipariş ve irsaliye aktarımında parametrelerde "Tarih Değişikliğinde Kur Güncellenmeyecek" olarak seçilmesine rağmen fişler faturaya aktarıldığında kur güncelleniyordu, düzeltildi.

Bir önceki dönemden devredilen emanet faturalarının, yeni dönemde ilgili faturalara hiç bir işlem yapılmadıysa eğer bir sonraki dönemlere de devredilebilmesi sağlanmıştır.

Alınan ve verilen hizmet faturaları üzerinden "FF uygula" işlemi ile açılan fiyat farkı faturasında, hizmet faturasında girilmiş olan fason satır türü gelmiyordu,düzeltildi.

 

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu